Home媒體下載文件秘密主第九世竹巴穹恭仁波切住世祈願文

秘密主第九世竹巴穹恭仁波切住世祈願文

  • 列印
  • E-mail

秘密主第九世竹巴穹恭仁波切住世祈願文

LONG LIFE PRAYER OF 9th DRUK CHOEKYI GONPO (KYABJE CHOEGON RINPOCHE)

Composed by H.E. 8th Kyabgon Trulshik Adeu Rinpoche 第八世秘密怙主初悉阿帝仁波切所做

索曼(Somang)仁波切與吉美(Gyurmey)唱誦

 RAB-JAM  JAL-WEI  SANG-SUM  YE-SHE  KYI

KHYEN-TSE  JIN-LAB  THU-TSAL  NUI-PI  TOP

讓江.加為.桑頌.移西吉

欽澤.琴拉.圖雜.女悲多

無量諸佛三密本覺智

悲智加持勇猛威神力CHIG-DU  SAB-SANG  CHOE-KYI  KHOR-LOI  GYUR

DOR-JE  ZIN-PE  WANG-CHUK  SHAP-TEN-SOL

吉都.薩桑. 卻吉.擴洛糾

多傑.緊貝.旺丘.夏殿索

轉動總集甚深密法輪

願執金剛自在恆住世SANG-SUM  MI-SHIG  TAK-PA  DAM-PE-NGOE

GYUR-MEY  DOR-JE  SUM-GYE  NGO-WOR-MEN

桑頌.米西.達巴.當貝悟

糾梅.多傑.頌吉.哦喔民

不壞三密真常無散敗

成熟不變三金剛自性TSE-WANG  YE-SHE  ZI-JID  PAL-BAR-WE

GON-PO  CHO-GI  NGO-WOR  SHAP-TEN-SOL

切旺.移些.西吉.巴哇為

貢波.丘個.哦喔. 夏殿索

壽自在智威德光焰耀

怙主殊勝自性願長住ME-ZUNG SUM-MI CHAB-PI THIN-LE-GO

GEG-MEY NAM-PAR JAL-WEI GE-TSEN-GYI

咩炯.三米恰悲.欽列果

給梅.囊巴兒.嘉為.給千吉

開啟稀有難思事業門

無災障之尊勝祥瑞兆NGE-SANG NING-POI TEN-PE JIG-TEN-KUN

SAL-WE JE-PO CHOG-TU SHAB-TEN-SOL

涅桑.寧不.殿悲.吉殿袞

沙為.切布.秋度. 夏殿索

真密心要住世遍世間

闡明最勝教義願長住TSE-CHIG DED-PE SOL-TAB MON-PA-SHIN

CHI-MEY CHO-NYI TSA-SUM RAB-JAM-LA

傑吉.爹悲.索達.蒙巴辛

企梅.丘涅.雜松.讓將拉

專注虔信祈請之願心

依仗不死殊勝無量尊DEN-TSIG DRU-PA NAM-CHI JIN-LAB-DANG

CHOE-NYI NAM-DAG DEN-PE DRUB-JUR-CHIG

殿企.竹巴.南吉.琴拉當

卻尼.南達.殿貝.竹糾吉

承辦誓言諦語加持力

法爾清淨願諦實證成


此住世祈願文因稀有證悟伏藏師智慧化身以西仁波切、殊勝化身措尼仁波切慇勤勸勉,第八世阿帝持修於土龍吉年來臨之際,

在極殊勝聖地「瑪拉蒂喀」(蓮師證不死虹身處)撰此祈願文。唯願諸佛垂賜加持,成就祈願。

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com